अध्यक्ष व संचालक

मा. अतुल नारायण जाधव

पत्ता: ७०५, मंगळवार पेठ, सातारा.

जन्मतारीख: २०/०७/१९७१

उपाध्यक्ष व संचालक

मा. बाळासाहेब कमलगिरी गोसावी

पत्ता: २५, शाहूपुरी, सातारा.

जन्मतारीख: १५/१२/१९६६

संचालक

मा. श्री. माधव संपतलाल सारडा

पत्ता:३४३, सोमवार पेठ, न्यु. इंग्लिश स्कुल रोड, सातारा.

जन्मतारीख: १०/०३/१९६०   – वय :५७ वर्षे

शिक्षण: बी. कॉम.

इतर पदे:  अध्यक्ष, माहेश्वरी चॅरिटेबल ट्रस्ट

प्रतिष्ठित व्यावसायिक

संचालक

मा. अविनाश बबनराव बाचल

पत्ता: १६, मुथा कॉलनी, सदर बझार, सातारा.

जन्मतारीख: २८/०५/१९६३  – वय:५४ वर्षे

शिक्षण:बी. कॉम.

 इतर पदे: प्रतिष्ठित व्यावसायिक

संचालक

मा. जयवंतराव हणमंतराव भोसले

पत्ता: २२७, ठक्कर चेंबर्स, शनिवार पेठ, सातारा.

जन्मतारीख: १३/०६/१९६९

संचालक

मा. जयेंद्र शरदराव चव्हाण

पत्ता: २१९, बुधवार पेठ, सातारा.

जन्मतारीख: २९/०९/१९६०

संचालक

मा. आनंदराव कल्याणराव कणसे

पत्ता: श्रीपाद गृहनिर्माण सोसायटी, प्लॉट नं २, बारावकारनगर, संभाजीनगर, एम. आय. डी. सी., कोडोली, सातारा.

जन्मतारीख: 15/08/१९६२

संचालक

मा. विनोद सुर्यनारायण कुलकर्णी

पत्ता: एफ – ९, ए विंग, गुरुश्री अपार्टमेंट, ४१०, सोमवार पेठ, सातारा.

जन्मतारीख: ०७/०४/१९७७

संचालक

मा. अमोल उदयसिंह मोहिते

पत्ता: १६५, गुरुवार पेठ, सातारा.

जन्मतारीख: २०/०१/१९७५

संचालक

मा. प्रो. अरुणकुमार बबनराव यादव

पत्ता: ४१, रघुनाथपूरा पेठ, सातारा.

जन्मतारीख: ०१/०२/१९६२

संचालक

मा. निशांत धैर्यशील पाटील

पत्ता: ४०, सदरबझार सातारा.

जन्मतारीख: २१/०७/१९७५

संचालक

मा. चंद्रशेखर राजाराम घोडके (सराफ)

पत्ता: ८७, सदाशिव पेठ, सातारा.

जन्मतारीख: ११/१२/१९६८

संचालक

मा. वजीर बाबालाल नदाफ

पत्ता: ३, शिवदर्शन कॉलनी, अर्कशाळा पाठीमागे, सातारा.

जन्मतारीख: 10/११/१९६९

संचालक

मा. रवींद्र विठ्ठल माने

पत्ता: ६९६, मंगळवार पेठ, सातारा.

जन्मतारीख: १३/08/१९७९

संचालक

मा. रामचंद्र सदाशिव साठे

पत्ता:

जन्मतारीख:

संचालक

मा. वसंतराव बबनराव लेवे

पत्ता: ३९, चीमणपुरा पेठ, सातारा.

जन्मतारीख: ३०/१०/१९७०

संचालक

मा. नारायण सीताराम लोहार

पत्ता: मु. पो. अतित, ता. जि. सातारा.

जन्मतारीख: ०१/०६/१९६०

संचालक

मा. डॉ. चेतना सुधीर माजगांवकर

पत्ता: १४२, वृंदावन, एल. आय. सी. कॉलनी, शाहूपुरी, सातारा.

जन्मतारीख: ०८/०७/१९५७

संचालक

मा. सुजाता सागर राजेमहाडिक

पत्ता: ९०२, शनिवार पेठ, सातारा.

जन्मतारीख:

संचालक

मा. अशोक राजाराम मोने

पत्ता: १२७, गुरुवार पेठ, सातारा.

जन्मतारीख:

संचालक

मा. विजय दिनकर बडेकर

पत्ता: १२२, मल्हारपेठ, सातारा.

जन्मतारीख: १२/०८/१९६५

तज्ञ संचालक

मा. ओंकार संजय पोतदार

पत्ता: ५७७, शनिवार पेठ, सातारा.

जन्मतारीख:

तज्ञ संचालक

मा. धीरज राजेंद्र कासट (सी. ए.)

पत्ता: १३७, भवानी पेठ, सातारा.

जन्मतारीख: १२/०७/१९८४

निमंत्रित संचालक

मा. सागर विठ्ठलदास लाहोटी

पत्ता: १८०, रविवार पेठ, सातारा.

जन्मतारीख:

निमंत्रित संचालक

मा. हरीदास बाळू साबळे

पत्ता: मु. पो. वडूथ, ता. जि. सातारा.

जन्मतारीख:

सेवक संचालक

मा. राजन नारायण घोणे

पत्ता: ८६०/८६१, शनिवार पेठ, सातारा.

जन्मतारीख: २९/०६/१९६६

व्यवस्थापक

मा. प्रशांत प्रभाकर शास्त्री

पत्ता:

जन्मतारीख: ०१/११/१९६४

आमचे तंत्रज्ञान सहकारी