कर्जप्रक्रिया शुल्क (०१.०९.२०११):

  1. सर्व कर्जांसाठी – कर्जाच्या रकमेच्या २%
  2. रोख क्रेडिट नूतनीकरणासाठी – वर नमूद केलेल्या सर्व कर्जांसाठी लागू शुल्कांपैकी ०.०० %.

टीप: सर्व कर्जांसाठी, (1) मध्ये नमूद केल्यानुसार कर्जाची प्रक्रिया शुल्क लागू आहे.

कोणतीही देय नसल्याचे प्रमाणपत्र:

रु .25 / – प्रति प्रमाणपत्र

 

 

शोधपत्र प्रमाणपत्र:

प्रमाणपत्राच्या १ % जास्तीत जास्त रु. ५००० / –

ईएमआय उशीरा देण्याकरीता शुल्क:

२ % ईएमआय रक्कम (प्रलंबित हप्ते)

फ्लोटिंग टू फिक्स दर व्याज बदलण्यासाठी शुल्क:

लागू नाहीत.

फिक्स टू  फ्लोटिंग दर व्याज बदलण्यासाठी शुल्क:

लागू नाहीत.